Štvrtého septembra na celom Slovensku zazvonilo viac ako 700 tisíc študentov zvonček školského roka 2023 – 24. V Komárne sa otvorenie školského roka konalo v siedmich základných školách a piatich stredných školách.

„S uspokojením môžeme konštatovať, že sa nám podarilo bez problémov otvoriť školský rok vo všetkých školských zariadeniach. Čo sa týka materských škôl, tak tam všetky detičky, ktoré mali záujem, sú umiestnené. Situácia je taká, že vo väčšine našich materských škôl sú ešte volné jedno – dve miesta. Obsadené sú všetky miesta pedagógov, takisto je plný počet nepedagogických pracovníkov. Novinkou v tomto školskom roku je to, že máme 7 asistentov učiteľov v materských školách, ktorí budú nápomocní tým detičkám, ktoré to budú potrebovať. Mzdy týchto asistentov sú z mimorozpočtových zdrojov. Pokiaľ ide o materiálno-technické podmienky materských škôl, tak si myslím, že už sme na tom dobre a môžeme s uspokojením konštatovať, že Materská škola na Ulici mieru je zrekonštruovaná do veľkej časti, bola tam vyhotovená nová strecha a tiež fasáda. Aj Materská škola na Ulici Kacza 33 má novú strechu. V Materskej škole na Eötvösovej 48 je zrekonštruovaný jeden pavilón,“ – povedal viceprimátor mesta Ondrej Gajdáč.
Rovnako sú pripravené základné školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Komárno. V našich základných školách sa počet žiakov pohybuje od 320 do 550.

„Máme dobré a kvalitné základné školy. V nich máme vysokokvalifikovaných učiteľov a nemáme problém ani s pokrytím miest nepedagogických pracovníkov. To isté platí pre učiteľky a vychovávateľky v školských kluboch detí. Čo sa týka materiálno-technického zabezpečenia základných škôl, tak tam dlhodobo pracujeme na zlepšovaní podmienok. Je známe, že sme už zrekonštruovali všetky školské jedálne a v mnohých školách sme zrekonštruovali telocvične a ihriská. Na Eötvösovej ulici sa podarilo zrekonštruovať kompletne celú budovu školy z mimorozpočtových zdrojov a v tomto, samozrejme, ďalej budeme pokračovať. Tu treba pochváliť riaditeľky a riaditeľov základných škôl, pretože oni robia veľmi veľa, aby získavali financie z mimorozpočtových zdrojov,“ – uviedol Ondrej Gajdáč.

Rozvojové plány v školstve v našom meste pokračujú, plánuje sa rekonštrukcia viacerých škôl. V súčasnosti je podaný projekt na komplexnú rekonštrukciu Základnej školy na Pohraničnej ulici, rovnako je podaný projekt na čiastočnú rekonštrukciu na Ulici Eötvösa. Pripravuje sa projekt Základnej školy Móra Jókaiho a tiež školy na Ulici práce. Materské a základné školy v našom meste ostávajú prioritou vedenia mesta a mestského zastupiteľstva.

bal

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *