Reclay Systems, s. r. o., počas februára a marca 2023 analyzoval mieru zaplnenia kontajnerov na triedený zber a komunálny odpad v Komárno. Zámerom bolo získať presný prehľad o zložení nádob na triedený zber, odhaliť chyby, ktoré občania pri triedení odpadu robia, a identifikovať potenciál triediteľných a opätovne využiteľných zložiek odpadu, ktoré končia v zmesovom odpade.


Cieľom je optimalizácia celého systému nakladania s komunálnym odpadom v meste. Analýza komunálneho odpadu bola náhodným výberom nádob zo stojísk. Komunálny odpad sa následne vysypal na určené plochy, kde sa rozdeľoval na jednotlivé zložky. Prihliadali sme pritom na to, či ide o zložky odpadu, ktoré by sa dali vytriediť alebo o zvyškový odpad, ktorý už nemá ďalšie využitie.


Výsledky zisťovania
Netriediteľný odpad predstavoval len asi 10 % obsahu zberných nádob zmesového komunálneho odpadu. Takmer 50 % odpadu bol biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad. Zvyšných približne 40 % predstavovali materiály vhodné na ďalšie využitie a recykláciu. 91 % odpadu by bolo možné ďalej triedene zbierať


Výsledok
Na základe analýzy a zistení sme zostavili odporúčania pre zvýšenie efektivity triedeného zberu, ktoré sa prejavili do konkrétnych opatrení a úpravy systému zberu triedeného odpadu. Cieľom týchto zmien je sprehľadniť a zjednodušiť triedenie odpadu pre občanov.


V Komárne je taktiež možné triediť odpad aj v zbernom dvore na Harčášskej ceste. V zbernom dvore je možné triediť papier, plasty, sklo, kovy, textil, elektronický odpad a nebezpečný odpad, ako napríklad batérie. Navyše je tu možnosť odovzdania veľkých objemov odpadu, ako napríklad kusov nábytku alebo veľkých kusov elektrospotrebičov. Veríme, že štúdia a prijaté opatrenia čoskoro prispejú k viditeľným výsledkom v oblasti zlepšenia úrovne triedenia a recyklácie v meste Komárno.Naším dlhodobým cieľom je podporovať občanov a obce pri zbere hodnotných materiálov, ktoré nemusia predstavovať záťaž pre životné prostredie, ale naopak, zrecyklované nachádzajú opakované využitie ako vstupné materiály vo výrobe.


Beáta Kastlerová konateľka Reclay Systems, s. r. o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *